Miljöpolicy

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan så långt de är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

Råda Plåt & Svets ska, i samklang med verksamhetsmål, aktivt öka vår positiva miljöpåverkan genom att:

  • Aktivt arbeta för att uppnå våra miljömål samt integrera dem i den löpande verksamheten.
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägd bild av miljö, kvalitet och ekonomi.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöorganisation

Från och med år 2020 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, omfattar aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. Genom kontinuerliga interna möten, samspel med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.